Balls Pyramid, Tasman Sea by Martin Stokic
3
Votes