Presto, the Belgian shepherd Malinois by Alexander Khokhlov
8
Votes