Barn Cat, Longstreet Farm, NJ by Olga Sergyeyeva
1
Vote