Pierre, the Newfoundland Dog by Alexander Khokhlov
8
Votes