Milky Way over Island Lake, MI by Stephen Yokley
3
Votes